Weblog5

posted on 23 Aug 2011 13:46 by ideastatus

ลำดับ

รายการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

วางแผนการดำเนินโครงงานภายในวิชาของนักศึกษาห้อง ชรร.301 ปีการศึกษา 2554

  <-------->

 

 

 

2

ประชุมนักศึกษาเพื่อเสนอโครงงาน

 <-------------

 --------------

 ---------------->

 

3

สรุปมติความเห็นของจากที่ประชุมในหัวข้อ

 

 <------------

 ---------------->

 

4

ดำเนินตามขั้นตอนที่วางแผน

 

 <------------

 ------------------

 ---------------->

5

ประเมินโครงงานผลการปฏิบัติงานตามโครงงานห้อง ชรร.301

 

 

 <----------------

 ----------------->
Tags: mai 0 Comments

Comment

Comment:

Tweet